حکم استفاده از وسایل پلاستیکی و مصنوعی در حین رابطه ی زناشویی چیست؟
مردی یک دستگاه پلاستیکی مانند آلت رجولیت خریداری کرده و با داخل کردن آن در فرج همسرش می تواند به شکل مختلف با همسر خود ارتباط جنسی داشته باشد. حکم این کار چیست؟

باسمه تعالی

احتیاط (واجب) اجتناب از آن است.

 

کد سایت fa482