آیا به کار بردن الفاظ خوش آمد گویی به زبان مادری به جای «سلام علیکم» یا در جواب آن جایز است؟
آیا به کار بردن الفاظ خوش آمد گویی به زبان مادری به جای «سلام علیکم» یا در جواب آن جایز است؟

باسمه تعالی

بله جایز است.

کد سایت fa4779