آیا تراشیدن ریش جزء گناهان کبیره است؟
آیا تراشیدن ریش جزء گناهان کبیره است؟

باسمه تعالی

تراشیدن ریش خلاف سنت اسلامی است ولی حرام و گناه نیست؛ هر چند احتیاط مستحب اجتناب از آن است.

کد سایت fa4774
طبقه بندی موضوعی تراشیدن ریش