آیا می توانم کفارۀ افطار عمدی را از "پول تو جیبی ام" بپردازم؟
از سال های گذشته کفارۀ عمد 2 روز روزه بر عهدۀ من باقی مانده است. با توجه به بیماری و سختی در روزه گرفتن به جهت مصرف زیاد دارو، توان اداء 2 بار کفاره (120 روز روزه) را ندارم و با توجه به این که درآمدی ندارم و کفارۀ عمد به عهدۀ سرپرست نمی باشد، می خواستم بدانم آیا می توانم کفارۀ را از "پول تو جیبی ام" که از پدرم می گیرم، پرداخت کنم؟

باسمه تعالی

1.کفارۀ افطار عمدی بر عهدۀ شخص افطار کننده است.

2. می توانید کفاره را را از همان پول پرداخت کنید.

کد سایت fa4713
طبقه بندی موضوعی کفاره