اگر فردی هنگام صحبت با نامحرم و یا به صرف دیدن او تحریک شود به حدی که از او منی خارج شود، این مصداق «استمنا» و «خود ارضایی» است؟
اگر فردی هنگام صحبت با نامحرم و یا به صرف دیدن او تحریک شود به حدی که از او منی خارج شود، این مصداق «استمنا» و «خود ارضایی» است؟

باسمه تعالی

اگر علم دارد که در چنین موقعیتی منی او خارج می شود، این (کار) حکم استمناء و خود ارضایی را دارد.

 

کد سایت fa470
طبقه بندی موضوعی خود ارضایی