آیا مرد می تواند درمان با فیزیوتراپی برای زن انجام دهد به گونه ای که مستلزم لمس و یا نگاه باشد؟
آیا مرد می تواند درمان با فیزیوتراپی برای زن انجام دهد به گونه ای که مستلزم لمس و یا نگاه باشد؟

باسمه تعالی

تماس با بدن زن برای درمان هر چند اشکال ندارد، ولی بهتر است جز در موارد ضرورت و به قدر ضرورت از آن اجتناب شود.

کد سایت fa4689
طبقه بندی موضوعی روابط زن ومرد|احکام پزشکی