آیا مالک نسبت به اطراف ملکش مثل جلوی دیوار خانه یا مغازه که در محدودۀ خارج از ملکیت وی است، حق اولویتی دارد؟
آیا مالک نسبت به اطراف ملکش مثل جلوی دیوار خانه یا مغازه که در محدودۀ خارج از ملکیت وی است، حق اولویتی دارد به این معنا که مثلاً بر این اساس دیگران در فرضی که مالک راضی نباشد نتوانند در آن نواحی وسیله شان را پارک کنند؟

باسمه تعالی

خیر چنین اولویتی برای مالک ثابت نیست.

کد سایت fa4683