اگر فردی در هنگام روزه متوجه شد ادامه روزه برای مریضی اش ضرر دارد همچنان باید تا افطار امساک کند یا می تواند روزه اش را افطار شده و باطل بداند؟
اگر فردی در هنگام روزه متوجه شد ادامه روزه برای مریضی اش ضرر دارد همچنان باید تا افطار امساک کند یا می تواند روزه اش را افطار شده و باطل بداند؟

باسمه تعالی

باید افطار کند.

کد سایت fa4651
طبقه بندی موضوعی احکام مبطلات روزه