شخصی امانتی را نزد کسی گذاشته و مدتی طولانی است از صاحب مال خبری نیست. از طرفی شخص دیگری هست که از مالک امانت، طلب دارد و یک سال پیش باید این طلب را می گرفته. آیا امین می تواند مال امانتی را بفروشد و طلب صاحب امانت را بدهد یا نه؟
شخصی امانتی را نزد کسی گذاشته و مدتی طولانی است از صاحب مال خبری نیست. از طرفی شخص دیگری هست که از مالک امانت، طلب دارد و یک سال پیش باید این طلب را می گرفته. آیا امین می تواند مال امانتی را بفروشد و طلب صاحب امانت را بدهد یا نه؟

باسمه تعالی

امین حق چنین کاری را ندارد ولی اگر طلبکار، به حاکم شرع (مجتهد جامع الشرایط) مراجعه کند و او امین را به چنین چیزی حکم کند، او باید تبعیت نماید.

کد سایت fa4636
طبقه بندی موضوعی تعهد و قول دادن|حق الناس