در فرض علم اجمالی به خمر بودن یکی از دو لیوان اگر مکلّف یکی از دو لیوان را بنوشد و معلوم نشود که خمر بوده یا نه مستحق حد شرب خمر می گردد؟
در فرض علم اجمالی به خمر بودن یکی از دو لیوان اگر مکلّف یکی از دو لیوان را بنوشد و معلوم نشود که خمر بوده یا نه مستحق حد شرب خمر می گردد؟

باسمه تعالی

1. نوشیدن یکی از این دو لیوان بر وی حرام بوده است؛ زیرا ارتکاب یکی از اطراف علم اجمالی در شبهۀ محصوره (جایی که اطراف شبهه محدود باشد) جایز نیست.

2. در صورت نوشیدن یکی از این دو لیوان حتی بعد از انکشاف خمر بودن آن، حد شرب خمر ثابت نیست.