در فرض علم اجمالی به خمر بودن یکی از دو لیوان اگر مکلّف یکی از دو لیوان را بنوشد و معلوم نشود که خمر بوده یا نه مستحقّ حدّ شرب خمر می گردد؟
در فرض علم اجمالی به خمر بودن یکی از دو لیوان اگر مکلّف یکی از دو لیوان را بنوشد و معلوم نشود که خمر بوده یا نه مستحقّ حدّ شرب خمر می گردد؟ لطفاً دلیل آن را هم ذکر بفرمایید.

باسمه تعالی

1. نوشیدن یکی از این دو لیوان بر وی حرام بوده است؛ زیرا ارتکاب یکی از اطراف علم اجمالی در شبهۀ محصوره جایز نیست.

2. در صورت نوشیدن یکی از این دو لیوان حتی بعد از انکشاف خمر بودن آن، حد شرب خمر ثابت نیست.

کد سایت fa4625