سلام، همکارم سه سال است که تارک الصلاة شده است. من با او در یک اتاق کار می کنم. با توجه به احادیث و روایاتی که دربارۀ قطع رابطه با تارک الصلاة و حتی ترک جواب سلام به او آمده است تکلیف من چیست؟ چگونه باید با او رفتار کنم؟
سلام، همکارم سه سال است که تارک الصلاة شده است. من با او در یک اتاق کار می کنم. با توجه به احادیث و روایاتی که دربارۀ قطع رابطه با تارک الصلاة و حتی ترک جواب سلام به او آمده است تکلیف من چیست؟ چگونه باید با او رفتار کنم؟

باسمه تعالی

لازم است کاری کنید که او را به خواندن نماز ترغیب کند. اگر رفتار نرم و توضیح منافع نماز چنین اثری دارد، همین کار را انجام دهید و اگر با بی اعتنایی به این نتیجه می توان رسید، بی اعتنایی کنید. در هر حال جوال سلام وی را بدهید و تأکید کنید که نماز نخواندن گناه است تا انزجار شما را از ترک نماز بداند.