حکم برداشتن ابرو برای مردان چیست؟
هر جوانی ابروی خود را بردارد و با این کار خود را به شکل زنان بکند بوی بهشت را استشمام نمی کند. آیا اگر کسی اهل دین باشد ولی ابروی خود را بردارد و ههل نماز و خلاصه در خط دین باشد با یک کار بوی بهشت را استشمام نمی کند

باسمه تعالی

اگر برداشتن ابرو موجب شباهت به زنان شود، حرام است و اگر چنین نباشد، حرام نیست و فرقی بین این که شخص اهل دین باشد یا نباشد، وجود ندارد.

 

کد سایت fa455 کد بایگانی 0