در فیلم مستندی از برخی از افراد مصاحبه هایی گرفته شده است که در آنها در مورد اعتقادات و رفتار خودشان توضیح دهند و قبل از مصاحبه نیز توضیح در مورد موضوع فیلم به آنها داده شده است و ایشان نیز با علم و آگاهی کامل نسبت به آن و همچنین تبعات احتمالی پخش شدن فیلم برای ایشان رضایت به انجام مصاحبه و پخش آن داده اند. حال بعد از ساخته شدن فیلم و پخش آن به بهانه هایی از سازندگان مستند می خواهند که تصویر و مصاحبه ایشان از فیلم حذف شود. درحالی که حذف کردن ایشان به معنی از بین رفتن فیلم و وارد شدن هزینه های هنگفت به سازندگان می باشد. با این حال خواهشمندیم وظیفۀ سازندگان در این مورد را بیان کنید.
در فیلم مستندی از برخی از افراد مصاحبه هایی گرفته شده است که در آنها در مورد اعتقادات و رفتار خودشان توضیح دهند و قبل از مصاحبه نیز توضیح در مورد موضوع فیلم به آنها داده شده است و ایشان نیز با علم و آگاهی کامل نسبت به آن و همچنین تبعات احتمالی پخش شدن فیلم برای ایشان رضایت به انجام مصاحبه و پخش آن داده اند. حال بعد از ساخته شدن فیلم و پخش آن به بهانه هایی از سازندگان مستند می خواهند که تصویر و مصاحبه ایشان از فیلم حذف شود. درحالی که حذف کردن ایشان به معنی از بین رفتن فیلم و وارد شدن هزینه های هنگفت به سازندگان می باشد. با این حال خواهشمندیم وظیفۀ سازندگان در این مورد را بیان کنید.

باسمه تعالی

1. اگر مصاحبه شونده ها مطلع بودند که چه استفاده ای از این تصاویر خواهد شد، حق درخواست حذف مصاحبه را ندارند. مگر در صورتی که با رضایت تهیه کننده کلیه خسارات مادی تهیه کننده را جبران کنند (اعم از هزینه انجام مصاحبه مجدد و تدوین و ...)
2. حکم مصاحبه با کارشناسان هم مانند مورد قبلی است.
3.  استفاده از سخنرانی ها تنها در صورتی مجاز است که سخنرانی کاملا عمومی و در دسترس همگان بوده باشد. در صورتی که سخنرانی تنها برای جمع خاصی انجام شده و نه برای عموم مردم، استفاده از آن مستلزم اجازه گرفتن از سخنران است.