آیا اِخبار ذو الید غیر‌ مسلمان به طهارت یا نجاست چیزی، حجت است و باید ترتیب اثر داد؟
آیا اِخبار ذو الید غیر‌ مسلمان به طهارت یا نجاست چیزی، حجت است و باید ترتیب اثر داد؟

باسمه تعالی

خبر یک نفر مورد اعتماد (ثقه) در مورد نجاست و طهارت حجت است؛ حتی اگر ذو الید* نباشد.

 

* ذو الید کسی است که مال در اختیار و تصرف او قرار دارد؛ هرچند خودش مالک آن مال نباشد.

کد سایت fa4461
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات