یک نفر شاهد قتل بوده ولی علم به آن دارد که در صورت شهادت جنگ خونینی بین دو طایفه در می گیرد، باید در جواب قاضی به عنوان شاهد چه بگوید: دروغ یا راست؟
یک نفر شاهد قتل بوده ولی علم به آن دارد که در صورت شهادت جنگ خونینی بین دو طایفه در می گیرد، باید در جواب قاضی به عنوان شاهد چه بگوید: دروغ یا راست؟

باسمه تعالی

در این فرض، راست گفتن جایز نیست و اگر توریه ممکن نباشد یا شخص توان آن را نداشته باشد، سکوت کند و اگر مجبور به سخن شد، دروغ بگوید.

کد سایت fa4455
طبقه بندی موضوعی دروغ|قصاص