آیا می توانم برای احقاق حق به دروغ متوسل شوم؟
1. بنده به عنوان شخصی که کار وکالت انجام می دهم آیا می توانم برای احقاق حق به دروغ متوسل شوم؟ من می دانم که حق با موکلم است و برای اثبات آن توانایی یا بینه ای نداریم اما به محق بودن ایشان اطمینان دارم، آیا اجازۀ چنین کاری را دارم؟ 2. این سؤال نیز در صورت اطمینان به محق بودن موکلم است. موکل من به صورت تحمیلی صورتجلسه ای را امضا کرده است که موارد سنگینی مثل وجه التزام روزانه 50000 تومان متحمل شده که امضای این صورتجلسه به دلیل این بوده است که بتواند چک خودش را از طرف مقابل بگیرد. در صورتی که ما منکر این صورتجلسه شویم، از لحاظ شرعی چه حکمی دارد؟ 3. در صورتی که فردی به عنوان سرباز در مکانی مشغول به کار وکالت شود که باید بدون دریافت وجه کار وکالت را انجام دهد، در صورتی که موکل یا طرف مقابل بگوید اگر تو بتوانی تا فلان مقدار ما را صلح دهی من فلان مقدار پول به تو می دهم، دریافت این پول چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

1 و 2. اگر یقین دارد که حق با اوست و هیچ راهی برای به دست آوردن حق خود ندارد، دروغ گفتن در حد ضرورت اشکال ندارد.

3. گرفتن این مال اشکال ندارد مگر اینکه طبق مقررات، ملزم شده باشد که به هیچ نحو از دیگران پولی نگیرد.

کد سایت fa4317
طبقه بندی موضوعی احکام وکالت|دروغ