اگر در ضمن عقد، شرط شود که زن وکیل باشد تا در بعضی شرایط خود را طلاق دهد، آیا بعد از عقد می توان با مصالحه این وکالت را باطل کرد؟
اگر در ضمن عقد، شرط شود که زن وکیل باشد تا در بعضی شرایط خود را طلاق دهد، آیا بعد از عقد می توان با مصالحه این وکالت را باطل کرد؟

باسمه تعالی

1. بله بعد از عقد می توان، عقد وکالتی را که در ضمن نکاح یا سایر عقود شرط شده اقاله کرد؛ یعنی دو طرف با توافق یکدیگر قرارداد وکالت را پایان یافته تلقی کنند.  

2. می توان در ازاء اقاله عقد وکالت، یک طرف از طرف دیگر مبلغی را دریافت کند.

کد سایت fa4266