آیا می توان با استفاده از عقد صلح، جریمۀ تأخیر دیون را دریافت کرد؟
به تازگی قانون بانکداری بدون ربای ایران، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده تا پس از بررسی های دقیق تر و طی مراحل قانونی به تصویب نمایندگان برسد. در این قانون در مورد گرفتن جریمۀ تأخیر در پرداخت دیون که از آن به وجه التزام تأخیر یاد می شود، از قراداد صلح که به شرح ذیل است استفاده شده است: ماده ۴۹- بانک ها و موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی می توانند قبل از انعقاد قرارداد تسهیلات، قرارداد صلحی با متقاضیان تسهیلات منعقد نمایند که در آن قرارداد بانک یا موسسه تخصصی مشاوره و تامین مالی به پرداخت تسهیلات متعهد گردیده و مشتری مبلغی معادل وجه التزام معین را به نفع متعهد بر عهده می گیرد؛ مشروط بر اینکه در صورت پرداخت بدهی ناشی از قرارداد در سررسید های مقرر، بانک یا موسسه تخصصی مشاوره و تامین مالی کل یا بخشی از بدهی ناشی از صلح را به نفع گیرنده تسهیلات ابراء کند. با توجه به آنچه در این ماده آمده است، آیا این کار از نظر شرعی صحیح است؟ و یا به چه صورتی باشد اشکالی شرعی ندارد با توجه به اینکه بانک‌ها برای الزام مشتریان بد حساب، چاره‌ای جز قراداد دادن جریمه‌های مالی ندارند.

باسمه تعالی

مورد ذکر شده عرفاً از مصادیق حیلۀ ربا محسوب می شود؛ بنابراین جایز نیست.

کد سایت fa4238