آیا کسی که عمداً در ماه رمضان یا غیر رمضان از روزه های واجب بر جنابت باقی بماند، باید کفاره جمع بدهد؟
آیا کسی که عمداً در ماه رمضان یا غیر رمضان از روزه های واجب بر جنابت باقی بماند، باید کفاره جمع بدهد؟

باسمه تعالی

خیر کفاره جمع ندارد و باید برای هر روز یک بنده آزاد کند یا دو ماه روزه بگیرد، یا شصت فقیر را سیر کند یا به هر کدام یک مُد که تقریباً ده سیر است طعام یعنى گندم یا جو و مانند این ها بدهد و چنانچه این ها برایش ممکن نباشد، هر چند مد که مى‌تواند به فقرا طعام بدهد و اگر نتواند طعام بدهد، باید استغفار کند، اگر چه مثلًا یک مرتبه بگوید «استغفر اللّٰه» و احتیاط واجب در فرض اخیر آن است که هر وقت بتواند، کفاره را بدهد.

کد سایت fa3841
طبقه بندی موضوعی کفاره