آیا درکفاره صوم باید تمام شصت روز روزه را پشت سر هم انجام داد؟
آیا در کفاره صوم باید تمام شصت روز روزه را پشت سر هم انجام داد؟

باسمه تعالی

باید سی و یک روز آن پشت سر هم باشد.

کد سایت fa3840
طبقه بندی موضوعی کفاره