اگر در یک پاساژ، یکی از مغازه داران بخواهد مغازه خود را اصلاح نماید و این اصلاحات باعث سر و صدا و یا ایجاد گرد و خاک می شود و این اصلاحات در ساعات تعطیل امکان پذیر نمی باشد، آیا مغازه داران دیگر حق ممانعت از وی را دارند؟
اگر در یک پاساژ، یکی از مغازه داران بخواهد مغازه خود را اصلاح نماید و این اصلاحات باعث سر و صدا و یا ایجاد گرد و خاک می شود و این اصلاحات در ساعات تعطیل امکان پذیر نمی باشد، آیا مغازه داران دیگر حق ممانعت از وی را دارند؟

باسمه تعالی

اگر تعمیرات امر ضروری است، نمی‌توان از آن ممانعت کرد، ولی از آنجا که ایذاء جایز نیست، باید سعی شود تا کمترین مزاحمت برای سایرین بوجود آید و اگر اصلاحات موجب ضرر بر دیگران باشد، باید  تدارک شود.

کد سایت fa3807