اگر با خانمی عقد موقت باشیم، برای عقد دائم باید آن را باطل کنیم؟
قرار است با خانمی ازدوج کنم. نمی خواهم رابطه تلفنی ما قبل از ازدواج حرام باشد به همین دلیل می خواستم بگویید چگونه می شود فقط برای حرف زدن عقد موقت کرد؟ آیا اگر صیغه باشیم ، روز عقد حتما باید آن را باطل کنیم؟ یا با عقد دائم خود به خود صیغه باطل می شود؟ برای خواندن صیغه لازم است که شاهد حضور داشته باشد یا تلفنی هم می شود؟

باسمه تعالی

1. صحبت کردن دو نامحرم، اگر از روی شهوت نباشد و مفسدۀ دیگری هم نداشته باشد، حرام نیست.

2. ازدواج دختر باکره رشیده بدون اذن پدر جایز است. رشیده کسی است که مصالح و مفاسد خود را به خوبی تشخیص می دهد. ولی اگر رشیده نباشد، بدون اذن پدر باطل است.

3. در عقد ازدواج دو طرف عقد، یعنی زن و مرد، پس از تعیین مهریه و مدت (در عقدموقت)، باید محتوای رابطۀ زوجیت  را قصد کنند و سپس با چیزی که در نظر عقلا برای ابراز آن محتوا به کار می رود، آن را ابراز کنند؛ مثلاً  از الفاظ و یا حرکاتی (اگر طرف لال باشد) که این مفاد را می رساند استفاده کنند پس اگر زن بگوید: من خود را به همسری تو در آوردم با مهریه تعیین شده (و در مدت معین؛ اگر عقد ازدواج موقت است) و مرد بگوید: با همان شرایط قبول کردم، ازدواج تحقق پیدا می کند.

4. اگر بین دو نفر رابطۀ زوجیت موقت وجود داشته باشد، تا قبل از اتمام مدت یا بخشیدن باقیماندۀ زمان از سوی مرد، عقد جدید باطل خواهد بود.

5. در عقد ازدواج حضور شاهد لازم نیست.