آیا خلط سر و سینه، جزء خبائثی است که خوردنش حرام است؟
1. آیا خلط جزء خبائثی که خوردنش حرام است حساب می شود؟ 2. اگر پاسخ مثبت است پس تکلیف خلط هایی که در حال روزه به دهان می آید و ما عمداً فرو می بریم از باب اینکه با حرام افطار کرده ایم کفاره جمع بر ما واجب می شود؟

باسمه تعالی

1. خلط تا زمانی که در فضای دهان است، خوردن آن حرام نیست.

2. در زمان روزه داری به احتیاط واجب نباید خلطی را که به فضای دهان رسیده است، فرو ببرد.