آیا اموال غصبی را که فرد دیگری به منزل آورده، ما باید برگردانیم؟
پدرم یک سری وسایل محل کارش و ..( که شاید برخی مال بیت المال هم باشد) را به خانه می آورد، مادرم به شدت با این کارش مخالف است و عذاب می کشد به همین خاطر قصد دارد مخفیانه آن وسایل را به صاحبانش برگرداند، حکم این کار مادرم چیست؟ از طرفی اگر پدرم بفهمد رابطه شان چه بسا سردتر از این که هست می شود و باعث درگیری در خانواده مان شود. ما چه کار می توانیم بکنیم؟

باسمه تعالی

اگر یقین دارید این اموال را به شکل غیر شرعی تصرف کرده است، نباید از این اموال استفاده کنید؛ اما وظیفه ای برای برگرداندن اموال به صاحبان آن ندارید و اگر برگرداندن این اموال به صاحبانش موجب فسادی در خانواده می شود، از این کار پرهیز کنید؛ البته با رعایت شرایط ، او را امر به معروف و نهی از منکر کنید.

کد سایت fa3610
طبقه بندی موضوعی احکام غصب