زنی بعد از طلاق، عده گرفت و ازدواج کرد ولی مشخص شد که زوج اول در زمان عدۀ طلاق، وفات یافته است و زن چون خبر دار نشد، عدۀ وفات نگه نداشت. اکنون چه باید کند؟
زنی شوهرش او را طلاق رجعی داد و عده گرفت، سپس بعد از عده ازدواج کرد ولی بعد از ازدواج مشخص شد که زوج اول در زمانی که زن در عدۀ طلاقش بوده است، وفات یافته است ولی زن چون خبر دار نشده است، عدۀ وفات نگه نداشته است. اکنون چه باید کند؟

باسمه تعالی

ازدواجش فعلی اش صحیح است ولی باید از زمانی که از مرگ شوهر اول آگاه شده، عدۀ وفات بگیرد و در این مدت از هرگونه لذت جنسی با شوهر فعلی اش اجتناب کند.

کد سایت fa3523
طبقه بندی موضوعی احکام عده طلاق|احکام عده