حکم معاینه عورت زن، توسط متخصص زنان و زایمان که خود وی هم زن است با هدف راهنمایی در بارداری چیست ؟
حکم معاینه عورت زن، توسط متخصص زنان و زایمان که خود وی هم زن است با هدف راهنمایی در بارداری چیست ؟

باسمه تعالی

در صورتی که برای بارداری به این راهنمایی احتیاج دارد، این معاینه اشکال ندارد.

کد سایت fa3456