من مبتلا به بیماری هستم که در ناحیه پایین کمرم سوراخ و شکاف کوچکی ایجاد شده است که گاهی از آن مایع بسیار بد بویی خارج می شود آیا خروج این مایع باعث نقض وضو است؟
من مبتلا به بیماری هستم که در ناحیه پایین کمرم سوراخ و شکاف کوچکی ایجاد شده است که گاهی از آن مایع بسیار بد بویی خارج می شود آیا خروج این مایع باعث نقض وضو است؟ با توجه به این که خروج این مایع ارادی نیست و گاهی بدون آن که متوجه شوم خارج می شود، پیوسته استحمام می کنم ولی وقتی که سر کار هستم نمی توانم استحمام داشته باشم و وقتی به منزل بیایم این کار مقدور است.

باسمه تعالی

این مایع ظاهرا عفونت است و باعث نقض وضو نیست.

کد سایت fa3446
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات|وضو