چند سال پیش امتیاز زمینی را به شخصی فروخته ایم. اما دقیقا از متراژ آن اطلاع نداشته و حدودا 250 متر در نظر داشته ایم. اما اکنون اطلاع پیدا کرده ایم زمین 410 متر بوده است و زمین به فروش رفته است. حکم این معامله چیست؟
چند سال پیش امتیاز زمینی را به شخصی فروخته ایم. اما دقیقا از متراژ آن اطلاع نداشته و حدودا 250 متر در نظر داشته ایم. اما اکنون اطلاع پیدا کرده ایم زمین 410 متر بوده است و زمین به فروش رفته است. حکم این معامله چیست؟

باسمه تعالی

اگر زمین مشخصی بر اساس مشاهده یا مشخصات ابراز شده، خرید وفروش شود، معامله صحیح است؛ هر چند متراژ دقیق زمین در هنگام معامله معلوم نبوده باشد. ولی اگر پس از آگاهی از متراژ دقیق، معلوم شود که قیمت زمین فروخته شده، در بازار همان زمان فروش، خیلی بیشتر از مبلغ مورد معامله بوده‌است به گونه‌ای که در عرف مغبون(کسی که در معامله فریب خورده است) به حساب آید. خیار فسخ دارد؛ یعنی می‌تواند معامله را به هم بزند

کد سایت fa3384
طبقه بندی موضوعی اقسام معاملات|احکام خیارات