خرید و فروش چک و سفته جایز است؟
خرید و فروش چک و سفته جایز است؟

باسمه تعالی

هر نوع خرید و فروش چک و سفته که در آن به ازای نقد کردن آنها از مبلغ اصلی چک یا سفته کم می کنند،(تنزیل کردن) حرام است.

کد سایت fa3304