اگر کسی در خیابان بی دلیل با ما زد و خورد کرد و در حال آسیب رساندن به ما بود و ما هم توانایی دفاع از خود را داشته باشیم با او چه کنیم؟
اگر کسی در خیابان بی دلیل با ما زد و خورد کرد و در حال آسیب رساندن به ما بود و ما هم توانایی دفاع از خود را داشته باشیم با او چه کنیم؟ آیا فقط باید از خود دفاع کنیم و نباید صدمه‌ای به او بزنیم؟ در هر حال اگر او آسیب ببیند دیه اش با چه کسی است؟

باسمه تعالی

فقط باید دفاع کند و نباید صدمۀ اضافه ای وارد کند و اگر به این حد اکتفا کرد و در جریان دفاع کردن، فرد مهاجم آسیب دید، تکلیفی ندارد.