با سلام 3سال پیش عقد موقت بین من و آقایی شکل گرفت که در پاسخ به سوال من در مورد زمان عقد ایشان گفتند تا هر زمان که تو بخواهی ! آیا این جمله به معنی بخشیدن زمان باقی مانده عقد است؟ آیا با اراده من بر اتمام این محرمیت زمان عقد پایان میگیرد؟ این ارتباط فقط در حد صحبت و به مدت یک ماه ادامه پیدا کرد آیا من برای ازدواج باید مجددا از این آقا تقاضای طلاق نمایم؟
با سلام 3سال پیش عقد موقت بین من و آقایی شکل گرفت که در پاسخ به سوال من در مورد زمان عقد ایشان گفتند تا هر زمان که تو بخواهی ! آیا این جمله به معنی بخشیدن زمان باقی مانده عقد است؟ آیا با اراده من بر اتمام این محرمیت زمان عقد پایان میگیرد؟ این ارتباط فقط در حد صحبت و به مدت یک ماه ادامه پیدا کرد آیا من برای ازدواج باید مجددا از این آقا تقاضای طلاق نمایم؟

باسمه تعالی

برای صحت عقد موقت، باید مدت عقد مشخص باشد والا عقد باطل است در این مورد ظاهرا زمان مشخص نبوده است مگر اینکه مرد زمان را برای خود مشخص کرده باشد وزن هم به همان راضی شده ولو دقیقا نمی داند که مرد چه مدتی را تعیین کرده است.

 گفتن آن جمله به معنی بخشیدن زمان باقی مانده نیست و اگر عقد صحیح واقع شده باشد، باید مرد باقیمانده زمان را به زن ببخشد وقبل از بخشیدن باقیمانده مدت، این ازدواج باقی است.

در ازدواج موقت با پایان یافتن زمان یا بخشیدن باقیمانده زمان از سوی مرد ، ازدواج تمام می شود و زن تا از بخشش باقیمانده مدت  یا تمام شدن مدت عقد مطمئن نشده ، نمی تواند با دیگری ازدواج کند.

کد سایت fa3238
طبقه بندی موضوعی متعه یا صیغه