یک قطعه زمین به عنوان مهریه به مادرم داده اند و ما به غصبی بودن این زمین شک داریم و قبل از ما صاحب مشخصی نداشته است. آیا می توانیم از این زمین استفاده کنیم یا آن را بفروشیم؟
یک قطعه زمین به عنوان مهریه به مادرم داده اند و ما به غصبی بودن این زمین شک داریم و قبل از ما صاحب مشخصی نداشته است. آیا می توانیم از این زمین استفاده کنیم یا آن را بفروشیم؟

باسمه تعالی

اگر استفاده از این زمین، منع قانونی ندارد و نشانۀ معتبر شرعی بر غصبی بودن آن وجود ندارد، تصرف در آن اشکالی ندارد.

کد سایت fa3235
طبقه بندی موضوعی معاملات باطل|احکام غصب