آیا خانم ها می توانند با هم عقدی مثل عقد اخوت بخوانند؟
آیا خانم ها می توانند با هم عقدی مثل عقد اخوت بخوانند؟

باسمه تعالی

هر چند عقد اخوت در مورد مردان وارد شده است اما خواندن آن بین زنان هم اشکال ندارد اما موجب هیچ نسبتی نمی شود و حقی ایجاد نمی کند چرا که صرفا یک دعا، برای تقویت روابط عاطفی است و باید عبارات به تناسب ضمایر و محتوی تغییر کند.

کد سایت fa3225
طبقه بندی موضوعی ارتباطات اجتماعی