حکم درمان از طریق هومئوپاتی (یا همسان درمانی) چیست؟ (گفتنی است، هومئوپاتی یک روش درمانی مانند واکسیناسیون است که با تحریک دستگاه ایمنی بیمار، با داروهایی خاص انجام می‌پذیرد.)
حکم درمان از طریق هومئوپاتی (یا همسان درمانی) چیست؟ (گفتنی است، هومئوپاتی یک روش درمانی مانند واکسیناسیون است که با تحریک دستگاه ایمنی بیمار، با داروهایی خاص انجام می‌پذیرد.)

باسمه تعالی

اگر از مواد نجس یا حرام برای خوردن استفاده نشود و شیوه های غیر مشروع در آن نباشد، و ضرری بر آن مترتب نشود، اشکالی ندارد.

کد سایت fa3216
طبقه بندی موضوعی احکام پزشکی