فاصله شهر ما از جایی که خانه های مسکونی تمام می شوند تا ابتدای منازل شهر ارومیه 18 کیلومتر است. اگر ما برای شرکت در نماز جمعه به مصلا یا برای کار دیگر که داخل شهر است برویم مسافت طی شده جمعا 25 کیلومتر می شود. روزۀ ما باطل است یا صحیح است؟
فاصله شهر ما از جایی که خانه های مسکونی تمام می شوند تا ابتدای منازل شهر ارومیه 18 کیلومتر است. اگر ما برای شرکت در نماز جمعه به مصلا یا برای کار دیگر که داخل شهر است برویم مسافت طی شده جمعا 25 کیلومتر می شود. روزۀ ما باطل است یا صحیح است؟

باسمه تعالی

از آنجا که رفت و برگشت در این سفر شما کمتر از مسافت شرعی (هفتصد کلیومتر) است، روزۀ شما صحیح است.

کد سایت fa3215
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر