اگر کسی قبل از اینکه به حد ترخص برسد به قصد اینکه مسافر است، روزه اش را باز کند و به مسأله جاهل بوده است، چه حکمی دارد؟
اگر کسی قبل از اینکه به حد ترخص برسد به قصد اینکه مسافر است، روزه اش را باز کند و به مسأله جاهل بوده است، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

1. کسی که به دلیل ندانستن مسأله کاری کرده که روزه اش باطل شده است، اگر جاهل مقصر بوده، علاوه بر قضا کفاره هم بر عهده اش می آید و اگر جاهل قاصر بوده یعنی در ندانستن مسأله کوتاهی نکرده است، قضا بر عهده اش می آید و کفاره ندارد.

2. کسی که حکمی را نمی داند و امکان یادگیری آن نیز برای وی فراهم نیست و نیز کسی که یقین به حکمی دارد و احتمال اشتباه بودنش را نمی دهد تا به دنبال یادگیری آن برود، جاهل قاصر شمرده می شوند.

 

کد سایت fa3201
طبقه بندی موضوعی احکام روزه مسافر