آیا می توان 2 گوسفند عقیقه را با هم پخت؟
آیا می توان 2 گوسفند عقیقه را با هم پخت؟

باسمه تعالی

اشکال ندارد.

کد سایت fa3133