کسی که بعد از ظهر در ماه رمضان به مسافرت می رود، اگر بخواهد روزه اش را نخورد، حکم شرعی چیست؟ آیا باید قبل از اذان صبح برگردد یا می تواند قبل از اذان ظهر مراجعت کند.
کسی که بعد از ظهر در ماه رمضان به مسافرت می رود، اگر بخواهد روزه اش را نخورد، حکم شرعی چیست؟ آیا باید قبل از اذان صبح برگردد یا می تواند قبل از اذان ظهر مراجعت کند.

باسمه تعالی

1. کسی که بعد از ظهر در ماه رمضان سفر کند، روزۀ همان روز سفر صحیح است و باید آن را تمام کند.

2. اگر مسافر پیش از ظهر فردای سفر به وطنش برسد یا به جایی برسد که قصد دارد ده روز در آنجا بماند، چنانچه کاری که روزه را باطل کند، انجام نداده باشد، باید آن روز را روزه بگیرد و اگر کاری که روزه را باطل کند، انجام داده باشد، نمی تواند آن روز را روزه بگیرد.

 

کد سایت fa312
طبقه بندی موضوعی احکام روزه مسافر