اقامۀ نماز فرادی در محلی که از امام جماعت آن گناه کبیره مشاهده شده، چه حکمی دارد؟
اقامۀ نماز فرادی در محلی که از امام جماعت آن گناه کبیره مشاهده شده، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

در فرضی که امام جماعت مرتکب کبیره شده است، اقتدا به وی جایز نیست ولی خواندن نماز فردای در مسجد اگر باعث شود دیگران از گناه مخفی وی مطلع شوند، جایز نیست. همچنین اگر این کار هتک حیثت جایگاه امام جماعت یا شخص وی یا نماز جماعت شود، جایز نیست.

کد سایت fa3100
طبقه بندی موضوعی نماز جماعت