اگر کسی که دیه دست خود را طلب داشته، به خاطر زنا محکوم به رجم شود و قبل از رجم فوت شود، باز هم دیه دست او بر قطع کننده واجب است؟
کسى دست دیگرى را قطع می کند و چهار نفر شاهد در محضر حاکم بر قطع دست شهادت مى‏ دهند و نیز شهادت مى‏ دهند کسى که دستش قطع شده زناى محصنه انجام داده است. حاکم تصمیم مى‏ گیرد مرد زناکار را رجم کند امّا او قبل از سنگسار شدن مى‏ میرد، آیا دیه دست او بر قطع کننده واجب است؟

باسمه تعالی

بلی، دیه واجب است.

کد سایت fa31
طبقه بندی موضوعی دیات|حق الناس|قصاص