آیا رابطه و دوستی با کسی که به تناسخ اعتقاد دارد جایز است؟
آیا رابطه و دوستی با کسی که به تناسخ اعتقاد دارد جایز است؟

باسمه تعالى
اگر ارتباط با وی موجب گمراهی شما یا دیگران نمی شود و مفسدۀ دیگری هم وجود ندارد، این ارتباط اشکالی ندارد.

کد سایت fa3019