اگر زنی که در حال طلاق است و مدتها با شوهرش رابطه نداشته باشد با مردی عقد نماید در حالی که مرد دوم هیچ اطلاعی از عدم طلاق نداشته باشد سپس نزدیکی اتفاق بیفتد و زمانی که بفهمد از زن جدا شود آیا این ازدواج موجب حرمت ابدی می شود؟ در فرض مذکور آیا مهریه ثابت است؟
اگر زنی که در حال طلاق است و مدتها با شوهرش رابطه نداشته باشد با مردی عقد نماید در حالی که مرد دوم هیچ اطلاعی از عدم طلاق نداشته باشد سپس نزدیکی اتفاق بیفتد و زمانی که بفهمد از زن جدا شود آیا این ازدواج موجب حرمت ابدی می شود؟ در فرض مذکور آیا مهریه ثابت است؟

باسمه تعالى

بله موجب حرمت ابدی است و مهریه ای ثابت نمی شود.

کد سایت fa3006