اگر شصت پای کسی از بیخ به علت بیماری قطع شده باشد، می تواند امام جماعت شود؟
اگر شصت پای کسی از بیخ به علت بیماری قطع شده باشد، می تواند امام جماعت شود؟

باسمه تعالی

بله می تواند امام جماعت شود.

کد سایت fa2919
طبقه بندی موضوعی نماز جماعت