حکم رفت و آمد مسلمانان با بهائیان به اقتضای شغل و یا غیر شغل چیست؟
حکم رفت و آمد مسلمانان با بهائیان به اقتضای شغل و یا غیر شغل چیست؟

باسمه تعالی

اگر شخص بهایی قبلاً مسلمان بوده است، حکم مرتد را دارد و اگر قبلاً مسلمان نبوده است، حکم کافر غیر کتابی را دارد؛ و در هر حال رفت و آمد با او در صورتی که مفسده ای نداشته باشد، اشکالی ندارد.

 
کد سایت fa269 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی دوستی و معاشرت