آیا خرما و کشمش با جوشانده شدن در غذا، نجس می شوند و نمی توان غذا را مصرف کرد؟
آیا خرما و کشمش با جوشانیدن در غذا نجس می‌شوند و نمی‌توان غذا را مصرف کرد؟ مثل جوشانیدن غذا در کشمش پلو و یا خرما و کشمش در بعضی خورشت‌ها.

باسمه تعالی

خرما و کشمش با جوشاندن در غذا نجس نمی شود و خوردن آن غذا اشکال ندارد.