با توجه به تأثیر درمانی مفید حجامت، اگر به عنوان پیشگیری از امراض انجام شود، خون اطراف زخم حجامت برای نماز چه حکمی دارد؟
با توجه به تأثیر درمانی مفید حجامت، اگر به عنوان پیشگیری از امراض انجام شود، خون اطراف زخم حجامت برای نماز چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

خون حجامت از مصادیق خون جراحت است که تا حد ممکن باید آن را تطهیر کرد و مقداری که امکان تطهیر شرعی آن وجود ندارد، مانع صحت نماز نیست؛ هرچند نجس است.

کد سایت fa2655