نحوه ی پرداخت مهریه و تعیین آن در مدت ازدواج و هنگام طلاق، چگونه است؟
1.الف)- وقتی عقد دائمی خوانده می‌شود، معین کردن مهریه واجب است؟ یا مهریه را بعد از خوانده شدن عقد هم می‌توان تعیین نمود؟ ب)- اگر وقتی عقد دائمی بسته می‌شود، تعیین مهریه واجب نیست، در این صورت بعدها (یک مدتی بعد از عقد) وقت طلاق زن از دروغ یک مهریة زیادی درخواست کرده باشد و ادعا نماید، در این صورت چه باید کرد؟ 2. وقتی عقد دائمی خوانده می‌شود، مهریه معین گردیده و مرد مهریه‌اش را به زن داده است، وقتی این ها طلاق می گیرند، در این موقع هم مرد باید مهریه را (دوباره) به زن بدهد یا نه؟ یعنی مهریه را که اول داده محسوب می‌شود یا در وقت طلاقهم دوباره بدهد؟ 3. یک عقدی خوانده شده، بعدها تجدید عقد مستحب است؟ یعنی مثلا به عنوان تبرک به یکی از اولیاء و یا علماء تجدید عقد خود چگونه است؟ اگر این کار مستحب است، مرد به زن مثل دفعة اول در عقد جدیدش هم باید مهریه پرداخت نماید؟

باسمه تعالى
1-الف) اگر در هنگام عقد دایم مهریه تعیین نشود، مهر المثل برای زن ثابت می شود یعنی مهریه زن، معادل مهریه یک زن مشابه او در همان شرایط خواهد بود.
مهریه ای که بعد از عقد تعیین شود، اعتباری ندارد مگر این که کمتر از مهر المثل یا مهرالمسمی باشد و در عرف مردم به بخشیدن ما به التفاوت تفسیر شود. به زبان ساده زن بخشی از مهریه خود را به مرد ببخشد که در این صورت دیگر نمی تواند آن را مطالبه کند.
ب) اگر مهریه در هنگام عقد ازدواج  تعیین نشده زن جز مهرالمثل را نمی تواند مطالبه کند.
2- پرداخت مهریه فقط یک بار لازم است.
3-  اگر عقد ازدواج درست خوانده شده عقد مجدد اثری ندارد و مهریه جدیدی نمی خواهد.