برخی از کتب اخلاقی، طلاب را از ازدواج زود هنگام و قبل از رسیدن به مراحل بالای علمی به شدت منع کرده است، وظیفه چیست؟
برخی از کتب اخلاقی، طلاب را از ازدواج زود هنگام و قبل از رسیدن به مراحل بالای علمی به شدت منع کرده و آن را از موانع تحصیل عنوان کرده اند، بفرمایید در صورتی که شخصی نیاز داشته باشد یا در صورت عدم ازدواج به گناه بیافتد، وظیفه چیست؟

باسمه تعالى

در صورتی که شخص نیاز به ازدواج دارد یا در اثر ترک ازدواج گرفتار گناه می شود و امکان ازدواج وجود دارد، باید اقدام به ازدواج نماید. توجه به این نکته لازم است که ازدواج با فرد مناسب مانع از تحصیل نیست و می تواند به تحصیلات حوزوی کمک کند.