آیا می شود برای همۀ مواد خوراکی یک سال خمسی جدا فرض کرد؟
آیا می شود خمس همۀ مواد خوراکی را سالانه حساب کرد؟ مثلاً اگر در میانۀ سال خمسی سی کیلو برنج خریداری شود، خمس آن را بعد از گذشت یک سال حساب کرد؟

باسمه تعالی  

محاسبۀ خمس هر مال به صورت جداگانه اشکالی ندارد و هر مالی که یک سال از آن بگذرد و چیزی از آن بماند، باید خمس باقی مانده پرداخت شود.

کد سایت fa2504
طبقه بندی موضوعی نحوه محاسبه خمس