آیا شیاف درمانی غسل را واجب می کند؟
آیا وقتی شیاف را به مقعد وارد می کنیم و داخل می نماپیم، باید غسل کنیم؟

باسمه تعالی

شیاف درمانی موجب  غسل یا وضو نمی شود.

کد سایت fa2494
طبقه بندی موضوعی اغسال|احکام پزشکی